راهکارهای مبتنی بر داده

سامانه مدیریت تقلب فانوس

Fraud Management System

قابلیت‎های محصول

سامانه مدیریت نقدینگی خودپرداز

ATM Cash Management System

قابلیت‎های محصول

راهکارهای مبتنی بر هوش تجاری

مدیریت داده

داشبوردهای هوش تجاری

راهکارهای مبتنی بر یادگیری ماشین

سرویس های عمومی

سرویس های تخصصی