برگزاری رویداد “در مسیر موفقیت” با حمایت رادین

رویداد انتقال تجربه “در مسیر موفقیت” به عنوان یک رویداد کارفرمایی، با حمایت شرکت رادین روز ۱۳ مهرماه ۱۴۰۲ در محل اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار می گردد.
این رویداد، فرصتی است تا علاوه بر بهره مندی از نظرات تعدادی از اساتید و کارآفرینان کشور در حوزه مالی، بانکی و فین تک، مذاکرات و ارتباطات کاری و تجاری با فعالان و مدیران ارشد و میانی حاضر در رویداد صورت پذیرد.