آمنی چنل

یکی از چالش های اساسـی بانک ها کنـار آمـدن بـا رونـد شـتابان تاییـرات در محـیط کسـب وکار اسـت. توسـعه روزافـزون کانال های ارتباطی و تغییر پارادایم هـای کسـب وکار در سـایه رونـق خـدمات رایـانش ابـری در کنـار ایجـاد فرصـت های جدیـد، تهدیدی جدی برای کسب وکارهای موجود به حساب می آیند. هزینه های مالی، مدیریتی و زمانی، الزام برای ارتقا و انطبـاق سـامانه های موجـود معضلاتی هسـتند کـه در ایـن فضـا توانمنـدی سازمان ها را برای پاسخ به انتظارات ذی نفعان و حفظ مزیت رقابتی به چالش کشیده است. محصول Omni-Channel رادین با نام تجاری Omni-RAD (Rapid application Development) بر اساس شناخت این چالش ها به عنوان یک ابزار توانمندساز می‌تواند زمان و هزینه انطبـاق فرآینـدها و ایجاد سرویس های روزافزون و ارائه آن در کانال های ارتباطی نوظهور را به حداقل برساند.

 ویژگی‌های محصول Omni-CH

اینترنت بانک

ویژگی‌های محصول اینترنت بانک

همراه بانک و وب اپلیکیشن همراه

 ویژگی‌های محصول همراه بانک و وب اپلیکیشن همراه

 پیشخوان مجازی

 ویژگی های محصول پیشخوان مجازی

سامانه احراز هویت و مجازشماری

 ویژگی های محصول احراز هویت و مجازشماری

سامانه مدیریت رمز پویا
سامانه مدیریت رمزپویا رادین بستری نرم افزاری برای تولید و احراز هویت رمز پویا برای حساب و کارت های مشتریان می باشد. این سامانه هم از طریق اپلیکیشن مستقل و هم بصورت یکپارچه با محصول همراه بانک و محصول PWA قابل ارائه می باشد. در حال حاضر برای موارد زیر امکان تولید و دریافت رمز پویا امکان پذیر می باشد:
PFM بانکی
این سامانه از دو زیرسیستم مدیریت هزینه و درامد و هم چنین سامانه ادمین آن تشکیل شده است. فهرست ویژگی های سامانه مدیریت هزینه و درآمد عبارت اند از:

شایان ذکر است سرویس های Restful این سامانه قابل ارائه جهت بهره برداری در سایر درگاه نیز طراحی و آماده بهره برداری می باشد.

سامانه محب

معرفی و ویژگی های محصول

ماژول های این سامانه به شرح می باشند: