پلتفرم مدیریت از راه دور سیم کارت Sim Advance OTA

لیست قابلیت ها   

پلتفرم پیکربندی خودکار سرور (Auto Configuration Server)ACS

لیست قابلیت ها   

پلتفرم پیکربندی خودکار دستگاه (Auto Device Configuration)ADC

لیست قابلیت ها   

پلتفرم تشخیص خودکار دستگاه (Auto Device Detection)ADD

لیست قابلیت ها