سامانه مدیریت از راه دور سیم کارت A-OTA
راهکارهای مبتنی بر سیم کارت

 پورتال مدیریت پویا سرویس های(USSD)، (USSD Services Management Portal)

لیست قابلیت ها