راهکارهای نرم افزاری یکپارچه(Integrated Software Solutions)

ارائه راهکارهای یکپارچه سفارشی و شخصی سازی شده   

سامانه مدیریت فرایندهای رادین  Radin BPMS

سامانه Open API